Διαγωνισμός HOME VERO

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1 Η εταιρία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ A.E. που εκπροσωπεί τα καφεπαντοπωλεία «ΓΡΗΓΟΡΑ καθημερινά κοντά σας», εδρεύει στο 9ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, με Α.Φ.Μ 096002904 της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τηλ: 2310755440, φαξ: 2310755437 και e-mail: info@synpa.gr, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο: «Προϊοντικά δώρα HOME VERO AIR FRYER» σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής καλούμενοι ως «ΟΡΟΙ»), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στο διαδικτυακό τόπο grigoramarket.gr (εφεξής καλούμενος ως «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ»).
1.2 Η εταιρία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΕ» ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ», φιλοξενεί το διαγωνισμό και αναλαμβάνει την εξ ολοκλήρου οργάνωση και διαχείριση του «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ», διαχειρίζεται το αρχείο προσωπικών δεδομένων που δημιουργείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του περιγραφόμενου διαγωνισμού και διαθέτει το δώρο του διαγωνισμού. Θα διεξάγει την ηλεκτρονική κλήρωση του παρόντος διαγωνισμού και θα αναλάβει τη διαδικασία ενημέρωσης του τυχερού του διαγωνισμού και την παράδοση του δώρου σε αυτόν.
1.3 Ειδικότερα, η εταιρία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΕ» θα καταχωρήσει σε αρχείο τα εξής στοιχεία του κάθε συμμετέχοντα (Το όνομα χρήστη, το σχόλιο και την ημερομηνία του σχολίου). Τα ανωτέρω στοιχεία είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση του παρόντος διαγωνισμού και τη σχετική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες. Τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία θα διατηρηθούν για 3 μήνες μετά την ανάδειξη των τυχερών.
1.4 Η εταιρία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΕ», στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενημερώνει ότι οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Για την άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητα προσωπικών δεδομένων, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΕ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@synpa.gr
1.5 Τέλος, η εταιρία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΕ», διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους «ΟΡΟΥΣ» κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια ή/και να ματαιώνει τον παρόντα διαγωνισμό, να ανακαλεί ή να αλλάζει τα δώρα/έπαθλα με άλλα ίσης αξίας αυτών και να τροποποιεί την ημέρα και ώρα της κλήρωσης, λόγω σπουδαίου λόγου, ορίζοντας νέα ημερομηνία. Οι παραπάνω
μεταβολές θα ανακοινώνονται εκ νέου στον «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ». Κάθε μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρίας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Ο διαγωνισμός διαρκεί από την 14η Oκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00 μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 22.00. Συμμετοχές που υποβάλλονται πριν ή/και μετά από τη συγκεκριμένη περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα αποκλείονται.
2.2 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων καθώς και των όρων χρήσης του FACEBOOK καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Η κλήρωση αφορά καταναλωτές των καταστημάτων Γρήγορα καφεπαντοπωλεία Θεσσαλονίκης.
2.3 Βασική προϋπόθεση είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο FACEBOOK και να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο με δικά του τεχνικά μέσα.
2.4 Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
2.5 Οι συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή.
2.6 Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό.
2.7 Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας εταιρίας.
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η εταιρία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΕ» δίνει την ευκαιρία σε έναν (1) τυχερό να κερδίσει κατόπιν κλήρωσης ένα (1) τεμάχιο ΗΟΜΕ VERO AIR FRYER .
Ο κάθε ενδιαφερόμενος που είναι εγγεγραμμένος χρήστης του FACEBOOK, για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, θα πρέπει να επισκεφτεί το «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ» και να επισκεφθεί το POST του συγκεκριμένου διαγωνισμού, να κάνει follow της σελίδας
https://www.facebook.com/grigoramarket ,
like στο post και να απαντήσει με σχόλιο στην ερώτηση:
«Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό»
Η απάντηση με τη μορφή σχολίου στην δημοσίευση, συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού και την αυτόματη συμμετοχή του στην κλήρωση, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.1 Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από την 14η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00 μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 22.00, (όπως σημειώνεται στην παρ. 2.1)
4.2 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας «SYNEMPORIO» στο 9ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης, την 21η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00, με τυχαία επιλογή ονομάτων και θα διεξαχθεί με την εφαρμογή Random.
4.3 Ο τυχερός θα ειδοποιηθεί την 24η Οκτωβρίου 2022 μέσω ανακοίνωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Facebook με σχόλιο του συντάκτη στην ίδια ανάρτηση που έχουν κάνει σχόλιο, προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Ο νικητής θα πρέπει να στείλει (inbox), α) το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας, β) ότι αποδέχεται το δώρο και γ) για την αποστολή του δώρου να αναφέρει το πλησιέστερο κατάστημα «Γρήγορα» καφεπαντοπωλεία της περιοχής που εξυπηρετούνται στη Θεσσαλονίκη.
4.4 Κατά την παράδοση του δώρου θα ζητείται η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση του ονοματεπωνύμου του τυχερού.
4.5 Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλο.
4.6 Μετά την παρέλευση 21 ημερών από την ανάδειξη του νικητή και συγκεκριμένα μετά την 14η Νοεμβρίου 2022, το δικαίωμα παραλαβής δώρου του αρχικού νικητή αυτόματα ακυρώνεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των διοργανωτριών εταιριών στις περιπτώσεις μη επικοινωνίας αυτών και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης του δώρου για οποιοδήποτε λόγο (με την αντίστοιχη αποστολή άμεσου μηνύματος) ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τα παραπάνω.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
5.1 Έκαστος συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του.
5.2 Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η διοργανώτρια εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη, θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.
5.3 Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζόμενων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος ή χρήστης της ιστοσελίδας βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα των Δικτυακών Τόπων (hacker), τότε αποβάλλεται πάραυτα από το διαγωνισμό και η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
6.1 Η διοργανώτρια εταιρία δεν φέρει καμιά ευθύνη σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας του FACEBOOK και την ασφάλεια χρήσης του.
6.2 Η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.

ΛΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των διοργανωτριών παύει να υφίσταται. Οι διοργανώτριες εταιρείες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΕ». Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Κατεβάστε το pdf